ZGM-Hajnówka

Dostępność cyfrowa

ZGM Hajnówka zobowiązuje się zapewnić dostępność serwisu internetowego zgmhajnowka.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do zgmhajnowka.pl

Serwis internetowy jest częściowo zgodny z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń.

  • Nie wszystkie dokumenty udostępnione do pobrania są dostępne cyfrowo. Aktualnie trwają prace nad konwersją plików WORD i PDF do wersji dostępnych cyfrowo.
  • Udostępniane filmy, opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, nie mają audiodeskrypcji oraz napisów rozszerzonych (dla niesłyszących).
  • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności. Dane teleadresowe Politechniki Białostockiej oraz jej poszczególnych wydziałów są dostępne w formie tekstowej na stronie www Kontakt / Dane teleadresowe. Natomiast dane teleadresowe jednostek ZGM Hajnowka są dostępne w formie tekstowej na stronach www Kontakt serwisów internetowych poszczególnych jednostek ZGM Hajnowka

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-06.

Na serwisie internetowym można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt, adres poczty elektronicznej zgmhajnowka@zetobi.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 682 36 04. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Kontakt

FORMULARZ KONTAKTOWY

Skip to content