ZGM-Hajnówka

W A R U N K I    U P R A W N I A J Ą C E  D O   O T R Z Y M A N I A    D O D A T K U   M I E S Z K A N I O W E G O

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na podstawie Ustawy z dnia 21 czerwca 2002r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734) na okres sześciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.
 • jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza:               
  1. ) 40% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w gospodarstwie jednoosobowym;
  2. ) 30% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w gospodarstwie wieloosobowym, 

obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
35 m2 – dla 1 osoby
40 m2 – dla 2 osób
45 m2 – dla 3 osób
55 m2 – dla 4 osób
65 m2 – dla 5 osób
70 m2 – dla 6 osób – w razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię użytkową o 5 m².
Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m², jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (poświadczone zaświadczeniem lekarskim).
Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:
⦁ 30% albo
⦁ 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.
W celu otrzymania dodatku mieszkaniowego należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku potwierdzony przez zarządcę budynku, deklarację o wysokości dochodów wraz zaświadczeniami (dochód brutto za trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku) oraz oświadczenie o otrzymaniu dodatku w poprzednim okresie. W przypadku gdy lokal nie jest wyposażony w instalację gazu przewodowego, centralne ogrzewanie lub centralnie ciepłą wodę należy do wniosku dołączyć rachunek za energię elektryczną. Wymienione dokumenty należy złożyć w MOPS-ie.
W wypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny przez okres pełnych 2 miesięcy, wstrzymuje się wypłatę dodatku mieszkaniowego. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy  od daty wstrzymania,  decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. Po uregulowaniu należności w wyznaczonym wyżej terminie wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym był wstrzymany. Osoba, której z powodu  nieuregulowania należności za zajmowany lokal  mieszkalny wygasła decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, może wystąpić ponownie o jego przyznanie po uregulowaniu zaległości powstałych w okresie obowiązywania tej decyzji.

Przepisy Prawne:

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r o dodatkach mieszkaniowych. (t.j. Dz. U. z 2021r.,poz. 2021 z póź.zm.)
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. (t.j.Dz. U. z 2022 poz. 172 z póź.zm.)
 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku. o własności lokali.(t.j.: Dz. U. z 2021r.poz. 1048)
 • Uchwała Nr XVI/11/96 Zarządu Miasta Hajnówki z dnia 07 maja 1996r w sprawie zasad regulujących umieszczanie reklam i opłaty za ich umieszczanie.
Kontakt

FORMULARZ KONTAKTOWY

Skip to content