ZGM-Hajnówka

Ważne informacje

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA MIESZKAŃCÓW BUDYNKÓW ZARZĄDZANYCH / ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W HAJNÓWCE.

       Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r. (DZ. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016r.) informuję, iż:

  • Administratorem Danych Osobowych mieszkańców tego budynku jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce ul. Parkowa 6 17-200 Hajnówka, tel. 85 682 36 04, e – mail: zgmhajnowka@zetobi.com.pl.
  • dane osobowe mieszkańców tego budynku przetwarzane będą w celach realizacji zadań, obowiązków i uprawnień obowiązujących w przepisach prawa.
  • podstawą przetwarzania danych osobowych mieszkańców tego budynku jest art. 6 pkt 1c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), których przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Obowiązek ten wynika z Ustawy o własności lokali oraz Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
  • dane będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez Administratora.
  • każdy mieszkaniec tego budynku posiada prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
  • każdy mieszkaniec tego budynku ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • dane osobowe każdego mieszkańca tego budynku nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Kontakt

FORMULARZ KONTAKTOWY

Skip to content