ZGM-Hajnówka

Informacje ogólne

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej utworzony został Uchwałą Nr VI/47/94 Rady Miejskiej w Hajnówce dnia 7 grudnia 1994 roku. Na stanowisko Dyrektora Uchwałą Zarządu Miasta Hajnówka z dnia 10 stycznia 1995r powołany został Anatol Łapiński, który sprawuje tę funkcję do dnia dzisiejszego.

 Działalność swoją prowadzi na podstawie Statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce uchwalonego Uchwałą Nr XXX/205/97 Rady Miejskiej w Hajnówce z dnia 25 czerwca 1997 roku i zmienionego Uchwałą NR XII/67/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2011r.

W naszym Zakładzie możesz załatwić następujące sprawy:

 • Zawrzeć umowę najmu na lokal mieszkalny.
 • Zawrzeć umowę najmu na lokal socjalny lub zamienny.
 • Zawrzeć umowę najmu na lokal użytkowy.
 • Zawrzeć umowę na najem powierzchni na reklamę.
 • Ustalić stan należności za lokal mieszkalny, socjalny.
 • Ustalić stan należności za lokal użytkowy.
 • Rozliczyć kaucję mieszkaniową.
 • Potwierdzić wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
 • Złożyć podanie o rozłożenie zaległości na raty.
 • Uregulować stan prawny po zgonie najemcy lub opuszczeniu go przez dotychczasowego najemcę.
 • Zgłosić awarie i inne problemy związane z eksploatacją budynków.
 • Otrzymać książeczkę opłat za lokal mieszkalny, komórkę, garaż,
 • Wypełnić/zmienić dane w oświadczeniu o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .

Zawarcie umowy na lokal mieszkalny, socjalny lub zamienny –  reguluje Uchwała Nr XXXI/211/2001 Rady Miasta Hajnówka z dnia 21 listopada 2001 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Hajnówka. Zawarcie umowy nastąpi na podstawie otrzymanego skierowania z Urzędu Miasta w Hajnówce.

Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego – w celu wynajęcia lokalu użytkowego należy wziąć udział w przetargu ustnym na najem lokali użytkowych. Zawarcie umowy następuje w ciągu 7 dni od daty wygrania przetargu. Protokolarne przekazanie lokalu następuje w dniu zawarcia umowy.

Zawarcie umowy na najem powierzchni reklamowej na budynkach komunalnych -reguluje to Uchwała Nr XVI/11/96 Zarządu Miasta Hajnówki z dnia 07 maja 1996r. Zasady regulujące umieszczanie reklam i opłaty za ich umieszczanie:

 • opłaty za umieszczanie reklamy:

⦁ jednorazowa opłata w wysokości 80 zł za każdy rozpoczęty m2 powierzchni objętej reklamą,

⦁ opłata stała za rozpoczęty i każdy następny miesiąc kalendarzowy w wysokości 8 zł za każdy rozpoczęty m2 powierzchni objętej reklamą

 • umieszczenie reklam bez zezwolenia spowoduje ich natychmiastowe usunięcie.

Ustalenie stanu należności za lokal mieszkalny, użytkowy, boks, komórkę, garaż należy zgłosić się osobiście do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce bądź telefonicznie.

Rozłożenie zaległości na raty.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce, w określonych sytuacjach życiowych, umożliwia rozłożenie na raty zaległości za lokale mieszkalne, użytkowe najemcom, którzy złożą podanie w sekretariacie Zakładu. Należność może być rozłożona maksymalnie na 12 miesięczne raty.

Kontakt

FORMULARZ KONTAKTOWY

Skip to content