ZGM-Hajnówka

Informacja o ochronie danych osobowych zbieranych przez ZGM

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”) uprzejmie informuje, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Parkowa 6, 17-200
Hajnówka, tel. 85 682 36 04, e – mail: zgmhajnowka@zetobi.com.pl,
2. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować za
pośrednictwem e-mail: apredko@neasystem.pl
3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celach:

   a) niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit c RODO), ciążącego na administratorze, a przede wszystkim obowiązków wynikających z:

 • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ,
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ,
 • Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 • Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
 • Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej;
 • Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
 • Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali

  b) niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem                umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
  c) w innych przypadkach Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody            (art. 6 ust. 1 lit a RODO)

4. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do treści swoich danych
 • prawo do sprostowania swoich danych,
 • prawo do usunięcia swoich danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • prawo do przenoszenia swoich danych,
 • prawo do sprzeciwu

        Informujemy, że przysługujące Pani/Panu prawo do bycia zapomnianym oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych może zostać ograniczone            z uwagi na cel w jakim dane te są przetwarzane/       

       Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych przysługuje Pani/Panu             prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie w każdej możliwej formie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie         zgody przed jej cofnięciem. 

5. W przypadku uznania przez Panią/Pana, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie
przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i
teleinformatycznych, w których Państwa dane osobowe są przetwarzane, bankom, dostawcom usług
pocztowych i kurierskich.
7. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych, a w szczególności Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
składnicy akt ZGM, opracowanej na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach.
8. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych w tym profilowaniu.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest wymogiem
ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. W pozostałym zakresie podanie danych jest
dobrowolne.

Kontakt

FORMULARZ KONTAKTOWY

Skip to content