ZGM-Hajnówka

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

Postanowienia ogólne

 • Regulamin strony internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce, zwany dalej ,,Regulaminem” dotyczy funkcjonowania i określa zasady korzystania ze strony internetowej www.zgmhajnowka.pl dla potrzeb Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce.
 • Do publikacji na stronie internetowej przyjmuje się materiały i informacje, wynikające ze statutowej działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce
 • Każdy użytkownik, który korzysta ze strony internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce, oświadcza tym samym, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 • Za prowadzenie strony internetowej odpowiada pracownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce wyznaczony przez Dyrektora.
 • Za sprawy od strony technicznej i zabezpieczeń związane z funkcjonowaniem strony internetowej www.zgmhajnpowka.pl odpowiedzialny jest Informatyk zatrudniony w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce.
 • Ilekroć w ,,Regulaminie” mowa o:

                       ⦁ Dyrektorze – rozumie się przez to Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce.
                       ⦁ Pracownik sekretariatu – rozumie się przez to osobę zatrudnioną w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce i wyznaczą przez Dyrektora do                                    prowadzenia strony internetowej www.zgmhajnowka.pl
                       ⦁ Kierownik działu – rozumie się przez to kierownika komórki organizacyjnej lub osobę upoważnioną do wykonywania jej zadań, także osobę zajmującą                                    samodzielne stanowisko w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce.
                       ⦁ Użytkownik – rozumie się przez to każdą osobę korzystająca ze strony internetowej www.zgmhajnowka.pl

Zamieszczanie materiałów na stronie internetowej

 • Na stronie internetowej zamieszczane są materiały, przekazywane przez poszczególne Działy do osoby odpowiedzialnej za prowadzenie strony internetowej, która po zweryfikowaniu możliwości zamieszczenia materiałów, umieszcza je na stronie internetowej.
 • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce może publikować linki do innych stron i serwisów internetowych. Odnośniki takie mogą prowadzić do firm i instytucji, partnerów współpracujących z Zakładem. Korzystając z linku użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.
 • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i ochronę danych osobowych swoich partnerów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących polityki prywatności partnerów Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce, należy odwiedzić stronę partnerów oraz zapoznać się dokładnie z daną polityką prywatności.
 • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach swoich partnerów. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia wszelkich informacji lub materiałów dostępnych na stronach partnerów współpracujących z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce.
 • Pracownik zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia materiałów na www.zgmhajnowka.pl. w przypadkach budzących wątpliwości. Decyzja o zamieszczeniu informacji będzie konsultowana z Dyrektorem.
 • Przekazane materiały powinny zawierać możliwy do skopiowanie tekst w formatach plików: PDF, JPG, zwykły plik tekstowy
 • Pracownik ma prawo do dokonywania skrótów i adiustacji wszystkich otrzymanych materiałów.
 • Działy/ pracownicy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce przekazujący informacje do publikacji:

                         ⦁ zobowiązani są do okresowej aktualizacji co najmniej raz na kwartał informacji umieszczonych na stronie internetowej.
                         ⦁ wszelkie zmiany dotyczące poszczególnych Działów, zwłaszcza zmiany osobowe i teleadresowe, powinny być przekazywane na bieżąco dla pracownika                                odpowiedzialnego za prowadzenie strony internetowej.

Korzystanie z treści strony internetowej

 • Zarówno układ treści zawartej na stronie internetowej Zakładu, jak i poszczególne ich części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.).
 • Korzystanie z treści udostępnianych na stronie internetowej jest bezpłatne.
 • Użytkownicy stron zobowiązują się do przestrzegania prawa, zasad etyki i współżycia społecznego, a także do nienaruszania dóbr osobistych i innych użytkowników.

Odpowiedzialność właściciela strony internetowej

 • Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie strony internetowej www.zgmhajnowka.pl dołoży wszelkich starań, aby informacje i dane prezentowane były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. W związku z tym, że mają one charakter ogólnodostępny Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania tych informacji przez Użytkownika, ze szczególnym uwzględnieniem podjętych na ich podstawie decyzji, zwłaszcza w zakresie finansów.
 • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce nie odpowiada za zawartość żadnych witryn i stron internetowych połączonych z niniejszymi serwisami internetowymi za pomocą odsyłaczy (linków) do lub z niniejszych witryn
 • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce nie przyjmuje i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub zainfekowanie wirusem oprogramowania komputerowego czy innego mienia użytkownika, mogące wynikać z dostępu niniejszych serwisów, korzystania z nich lub przeglądania stron bądź z pobrania z tych witryn jakichkolwiek materiałów.
 • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z jakichkolwiek zdarzeń, które pozostają poza kontrolą Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce.
 • Pracownik dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania portalu.
 • Zakład nie gwarantuje bezawaryjnego oraz ciągłego dostępu Użytkowników do strony internetowej i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z zaistnienia tych faktów.
 • Zakład zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu portalu na rzecz wykonania czynności konserwacyjnych lub naprawczych bez uprzedniego powiadamiania Użytkowników i bez określania długości takich przerw.
 • Pracownik ma prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian w zawartości strony, dokonywania w nim modyfikacji oraz zawieszania lub wycofania poszczególnych elementów, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Dyrektora.⦁ W przypadku otrzymania uzasadnionych bądź uprawdopodobnionych, w ocenie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce, wiadomości, iż w serwisach znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce podejmie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi zwyczajami.

Odpowiedzialność użytkownika

 • Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych na stronie internetowej na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 • Korzystanie ze strony internetowej podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
 • Odpowiedzialność za wykorzystanie informacji zawartych na stronie internetowej oraz podjęte na ich postawie decyzje, spoczywa wyłącznie na Użytkowniku.
 • Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań i zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także te dochodzone przed sądem, skierowane przeciwko Zakładowi, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym regulaminem lub inny sposób zabroniony bądź wyrządzającym komukolwiek szkodę, bądź krzywdę.
 • Ruch na stronie internetowej jest na bieżąco monitorowany i archiwizowany.
 • Użytkownik zobowiązuje się do:

                         ⦁ nie wykorzystywania serwisu do działań niezgodnych z prawem.
                         ⦁ nie przesyłania i nie udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej nie należącej do                                                  Użytkownika.
                         ⦁ nie rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych użytkowników strony internetowej.

 • Użytkownik jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia swojego komputera przed niepowołanym dostępem z zewnątrz oraz do posiadania oprogramowania antywirusowego.

Prawa autorskie

 • Wszelkie treści o charakterze informacyjnym zamieszczone na stronie internetowej www.zgmhajnowka.pl są objęte prawami autorskimi przysługującymi Zakładowi.
 • Powyższy zapis odnosi się w szczególności do takich treści jak: artykuły, zdjęcia, pliki do pobrania. Ochronie z tytułu zapisów praw o własności intelektualnej podlegają również układ treści i szata graficzna strony internetowej.
 • Użytkownicy strony internetowej mogą korzystać z treści aktualności zamieszczonych na stronie tylko do celów niekomercyjnych za podaniem ich źródła.
 • Jakiekolwiek użytkowanie, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie internetowej wykraczające poza niekomercyjny użytek, wymaga zgody Dyrektora i może się odbywać tylko we wskazanym zakresie.
 • Gromadzenie, przechowywanie, a przede wszystkim ochrona danych osobowych Użytkowników odbywa się w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Oznacza to, że Zakład gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce deklaruje ochronę prywatności każdego Użytkownika odwiedzającego stronę www.zgmhajnowka.pl.
 • Zakład nie narusza prawa do własności i ochrony danych osobowych Użytkowników strony internetowej i stosuje zapisy odpowiednich ustaw, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Dane zebrane podczas wizyty na stronie internetowej www.zgmhajnowka.pl nie będą udostępniane innym podmiotom. Bazy danych, w których gromadzone są nade są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. W przypadku kontroli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dane osobowe mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W przypadku naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, dane mogą zostać udostępnione organom wymiaru sprawiedliwości.

Postanowienia końcowe

 • Opublikowane na stronie internetowej informacje będą usuwane, gdy przestaną być aktualne, dotyczy to w szczególności ogłoszeń, zaproszeń itp., chyba, że Dyrektor postanowi inaczej.
 • Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
 • Użytkownik, który korzysta ze strony internetowej www.zgmhajnowka.pl po wprowadzeniu zmian do Regulaminu, wyraża tym samym zgodę na zmiany dokonane w Regulaminie i akceptuje jego treść.
 • Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie internetowej www.zgmhajnowka.pl.
 • Regulamin zostanie przekazany wszystkim Działom Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce, a także zamieszczony na stronie internetowej www.zgmhajnowka.pl⦁ W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Kontakt

FORMULARZ KONTAKTOWY

Skip to content